जापानी भाषा: सिकाइका नाममा हुने ठगी रोक्न सरकारको अप्ररेशन सुरु