सीप नजाँची डाक्टर लाइसेन्सः परीक्षामा फेल हुने डाक्टरको संख्या बढदो