सरकारले ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गर्दै