१७ मंसिर २०७९, शनिबार
दुर्घटना/मृत्यु

ट्रिपरले मोटरसाइकल चालकको ज्यान लिएपछि स्थानीयद्वारा टिपरमा आगजनी !

प्रकाशित मिति :  २९ चैत्र २०७५, शुक्रबार ११:१९


r}t @( b’3{6gf kZrft l6«k/df cfuhgL M g’jfsf]6sf] a§f/af6 uu+6]tkm{ hfFb} u/]sf] gf=##k #$^^ g++ sf] df]6/;fOsnnfO{ lak/Lt lbzfaf6 cfPsf] af=% v @*(* g+= sf] l6«k/n] z’qmaf/ 7Ss/ lbFbf df]6/;fOsn rfns ljb’/ gu/kflnsf–@ sf @# jif{sf lbjfs/ vgfnsf] 36gf:ynd} d[To’ ePkl5 cfqmf]lzt :yfgLojf;Ln] l6«k/df cfuhgL u/]/ ;8s cj?4 u/] . pQm b’3{6gfdf df]6/;fOsndf ;jf/ /x]sf d’Ggf u’Ktf 3fOt] ePsfn] pkrf/ eO/x]sf] 5 . t:jL/ M /fdxl/ Gof}kfg], /f;;, a]qfjtL -g’jfsf]6_ .

नुवाकोट । नुवाकोटको बट्टारबाट गगंटेतर्फ जाँदै गरेको ना.३३प ३४६६ नंं को मोटरसाइकललाई बिपरीत दिशाबाट आएको ट्रिपरले ठक्कर दिदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

बा।५ ख २८९८ नं। को ट्रिपरले शुक्रबार ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक विदुर नगरपालिका–२ का २३ वर्षका दिवाकर खनालको घटनास्थलमै मृत्यु भएपछि आक्रोशित स्थानीयवासीले ट्रिपरमा आगजनी गरेर सडक अवरुद्ध गरेका छन् ।

उक्त दुर्घटनामा मोटरसाइकलमा सवार रहेका मुन्ना गुप्ता घाइते भएकाले उपचार भइरहेको छ ।


13
Shares
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थराजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथ चित्रण गर्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
छुटाउनुभयो कि?
ताजा

मनाङमा शून्य लैङ्गिक हिंसा
नेपालबहस संवाददाता