कुन आकारका झण्डा हातमा र कुन आकारका झण्डा घरघरमा ?