आइतबार , कार्तिक १६, २०७७

राष्ट्रपतिसमक्ष चार आयोगका प्रतिवेदन पेश

राष्ट्रपतिसमक्ष चार आयोगका प्रतिवेदन पेश
/fi6«kltåf/f cWofb]z k|df0fLs/0f /fi6«klt ljBfb]jL e08f/Ln] z’qmaf/ /fli6«o;ef lgjf{rg;DaGwL cWofb]z k|df0fLs/0f ug'{x’Fb} . tl:a/ M ;f}hGo–/fi6«kltsf] sfof{no, /f;;

३० असोज, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष चार संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन पेश भएको छ । नेपालको संविधान धारा २९४ अनुसार प्रतिवेदन पेश गर्ने आयोगमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, राष्ट्रिय समावेशी, मधेशी र थारु आयोग रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

पढ्न लाग्ने समय : 0 मिनेट

सम्बन्धित समाचार

नेपालबहस ट्रेन्डिङ

लोकप्रिय