अध्ययन भन्छ, कोभिड १९ ले बालबालिकामा स्ट्रोकको जोखिम बढाउछ