नेपालमा बढ्दो विदेशी सेनाको मोह, वैशाखमा १२ जना आउने