टर्कीको एक परिवार, जो चार खुट्टा भएका जनावरहरू जस्तै हिँड्छन्