काजमा रहेका प्रहरीलाई २४ घण्टाभित्र रवाना हुन निर्देशन