तपाईलाई मधुमेह भएको छ ? थाहा पाउनुस कस्तो खाने कुरा खानु उपयुक्त हुन्छ !