६ माघ २०७८, बिहीबार
फिचर

राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन सुरुङ निर्माणको ‘ब्रेक थ्रु’ [फोटो फिचर]

प्रकाशित मिति :  ३ बैशाख २०७६, मंगलवार १८:४०


/fli6«o uf}/jsf] cfof]hgf e]/L aaO{ 8fOe;{g ax’p2]ZoLo cfof]hgfsf] 6g]n af]l/ª d]l;g4f/f lgld{t ;’?ªsf] d+unaf/ …a]|s y’|’Ú ;df/f]xdf k|wfgdGqL cf]nL, phf{, hn;|f]t tyf l;FrfOdGqL jif{dfg k’g, s0ff{nLsf d’VodGqL dx]Gb|axfb’/ zfxL, k|b]z % sf d’VodGqL zªs/ kf]v/]n nufotsf ljlzi6 dxfg’efjx? . t:jL/ M lbk]Gb| zdf{, /f;;, ;’v]{t

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री लगायतका विशिष्ट महानुभावहरु राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल बोरिङ मेसिनद्धारा निर्मित सुरुङको मंगलबार ‘ब्रेक थ्रु’ गरिएको छ ।

#TasbirSaujanya_PM'sOffice_

‘ब्रेक थ्रु’ समारोहमा प्रधानमन्त्री ओली, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल लगायतका विशिष्ट महानुभावहरु सहभागी भएका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल बोरिङ मेसिनद्वारा निर्मित सुरुङको (टिबिएम) बटन थिचेर ‘ब्रेक थ्रु’ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।

भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल बोरिङ मेसिनद्धारा निर्मित सुरुङको ‘बे्रक थु्रु’ समारोहमा मन्तब्य ब्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।

टनेल बोरिङ मेसिन अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सामुहिक तस्वीर खिचाउँदै उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललगायतका विशिष्ट महानुभावहरुको सामुहिक तस्विर


इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थराजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथ चित्रण गर्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
NCC-Remit-Ad-nepalbahas
छुटाउनुभयो कि?
ताजा