खानेपानीको महसुल छुटका लागि उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता