आर्थिक मन्दीले व्यवसायीहरुको व्यवसाय ठप्प, व्यापार चौपट्ट