स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा परेन : प्रा. डा. साह