गृह मन्त्रालय मातहतको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका निर्देशन नै निर्देशन