पुस्तक सम्पादक पारस र रोयल पुरस्कृत, लक्ष्मण र विमल सम्मानित