नेपाली युवाको कम्पनीलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिको सम्मान