नेपालमै पहिलो पटक ह्यालोजनमुक्त तार, जेड एच ईकोवायर सार्वजनिक