विव्यस अध्यक्ष अभिभावकबाटै, शिक्षकले व्यापार-व्यवसाय गर्न नपाउने (विधेयक पूर्णपाठ)