कर्णालीका २६ हजार बालबालिकाको जन्म दर्ता हुन बाँकी