१६ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ८ शाखा अधिकृतको सरूवा