समायोजनबाट सेनामा गएका सहायक रथी अधिकारीको पदावधि ३ वर्ष थप