भाषा भगवान् हुन्, भगवान् भाषा हुन् भाषाविज्ञानको लहरोमा दौडेको जीवनदर्शन