हेटौँडा अस्पतालले गर्यो प्रकोप व्यवस्थापनको अभ्यास